ออมสิน เปิดตัวมาตรฐานใหม่

ธนาคารออมสิน (MyMo) ได้เปิดตัวมาตรฐานใหม่สำหรับการจัดหาเงินทุนและการดำเนินธุรกิจสำหรับทุกคนคุณสามารถสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนแบบมืออาชีพจากธนาคารออมสิน 50,000-200,000 บาท “สินเชื่อคนมีความสุข” เหมาะสำหรับงานอิสระ

หรือผู้ประกอบการที่สามารถออกสินเชื่อได้ตามความสามารถในการชำระคืนของพวกเขาแต่ละคนสามารถกู้ได้สูงสุด 200,000 บาท แต่รวมวงเงินกู้คงเหลือตามที่ระบุไว้ในสัญญาเดิมของโครงการ ธนาคารของรัฐประเภทต่างๆ ยื่นขอสินเชื่อหากผู้กู้ประกาศ

ให้ผู้ขายรายย่อยทราบในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน ณ วันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและจำหน่ายให้แก่ผู้มีรายได้ประจำ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่ไม่มีอาชีพ

หรือตั้งใจจะประกอบธุรกิจขนาดเล็กอิสระสำหรับคนไทยที่มีอายุถึงเกณฑ์ 20. ไม่เกิน 60 ปี หากผู้กู้อายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ปกครองต้องเตรียมแบบฟอร์มยินยอมตามที่อยู่หรือตำแหน่งที่สะดวกและไม่สามารถเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างของธนาคารออมสินของรัฐ

ได้ ไม่พัฒนาองค์กรชุมชนที่ชำระคืนผู้กู้ โควต้าการตรวจสอบประจำปีวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 3 ปี (36 งวด) วงเงินกู้ 50,001-100,000 บาท ผู้กู้สามารถกู้ได้สูงสุด 5 ปี วงเงิน 100,001-200,000 บาท และ ระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 8 ปี

หลักประกันเงินกู้ใช้ผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -20 ปี ขึ้นไปติดต่อผู้พำนักถาวร -ไม่ใช่พนักงานธนาคารออมสิน -รวมผู้กู้สัญญาทุกประเภทไม่เกิน 2 ชุด ไม่เกิน 200,000 บาท