เช็คเลย เงิน 3,000 ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.3

ข่าวดีมา แล้ วสำหรั บเด็ก นักเรียน ทั่วประเทศ เตรียมตัวเลย
เมื่อวานนี้ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกนายกรัฐมนตรี

ได้ออกมาแจ้งข่าวดีแก่นักเรียนเกี่ยวกับโครงการทุนเสมอภาค
ที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาทต่อคน แบ่งจ่ายในเทอมที่ 1 คนละ 2,000 บาท
ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บาท ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้โอนเงินให้นักเรียนชั้น
อนุบาล ถึง ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา

สำหรับรายละเอียดนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทุนเสมอภาคจะคัดกรองคุณสมบัติดังนี้
1 ประเมินจาก รายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน
2 มีภาระพึ่งพิง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ
3 สภาพยานพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

 

เงื่อนไขคือ
คุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน
หากพบเห็นเด็กยากจนเสี่ยงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู
สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8
ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก ดร.รัชดา ธนาดิเรก