นราธิวาส ตำแหน่งงานว่างเดือนตลุาคม 64 จำนวน 304 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างเดือนตลุาคม2564 จำนวน 304 อัตรา จังหวัดนราธิวาส สมัครด้วยตนเอง

เอกสารการสมัครงาน
– รูปถ่ายหน้าตรง
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
– หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี)

สนใจฝากประวัติหางานทำ มาที่สำนักงานจัดหางาน
-สนใจสมัครงาน สามารถไปสมัครตามที่อยู่ในใบตำแหน่งงานว่าง หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน 073-532-096